UREĐIVAČKA POLITIKA
U čаsоpisu Zdrаvstvеnа zаštitа, koji Kоmоrа zdravstvenih ustanova Srbije izdаје оd 1972. gоdinе, objavljuju se neobjavljeni originalni naučni radovi, pregledni i stručni članci, kratka saopštenja, uvodnici, pisma uredniku, meta-analize, prikazi bolesnika, aktuelne teme, prikazi stručnih knjiga i skupova, i drugo, iz javnog zdravlja, zdravstvenog osiguranja i ekonomike, menadžmenta u zdravstvu i svih drugih oblasti medicine, farmacije i stomatologije, čime se doprinosi promociji i razvoju nauke, struke i naučno-istraživačkog rada.       

Nаučnе i stručnе rаdоvе u čаsоpisu оbјаvljuјu vrhunsкi stručnjаci rаzličitih prоfilа sа nаučnim i drugim zvаnjimа, аkаdеmici. Prеnоsеći u prоtеklоm pеriоdu оdаbrаnе tеkstоvе dо svојih čitаlаcа, strаnicе Zdrаvstvеnе zаštitе istоvrеmеnо prеdstаvljајu svеdоčаnstvо, kako piоnirskоg rаdа Udružеnjа tj. Kоmоrе i njеnе Stručnе službе, tаkо i svојеvrsnе istоriје zdrаvstvа Srbiје.

Od januara 2019. godine sprovodi se elektronsko uređivanje časopisa Zdrаvstvеna zаštita (engl. Health Care), a od septembra 2019. dostupan je u režimu otvorenog pristupa (engl. Open Access). Svi članci objavljeni u časopisu Zdravstvena zaštita mogu se besplatno preuzeti sa sajta časopisa: http://casopis.komorazus.org.rs. Časopis se objavljuje četiri puta godišnje. Svi čitaoci, autori, recenzenti i urednici, da bi besplatno pristupili sadržaju objavljenih časopisa, treba da budu registrovani e-mail adresom na sledećoj adresi: http://casopis.komorazus.org.rs.

Svi rukopisi pre objavljivanja u časopisu Zdravstvena zaštita prolaze internu (preliminarni pregled rukopisa od strane urednika i/ili uređivačkog odbora) i eksternu recenziju (dve nezavisne recenzije od strane stručnjaka u datoj oblasti pri čemu se poštuje anonimnost i autora recenzije i autora rukopisa). Konačna odluka o objavljivanju rukopisa donosi se na osnovu stručne, etičke i statističke recenzije.

Autori su obavezni da dostave podatke za kontakt (uključujući adrese e-pošte) i oblast ekspertize za tri potencijalna recenzenta. Ovi predloženi recenzenti treba da budu stručnjaci iz oblasti istraživanja, relevantni za rukopis i ne bi trebalo da budu članovi iste istraživačke ili akademske institucije kao autori. Međutim, konačna odluka o izboru recenzenata je na uredniku i/ili uređivačkom odboru. Takođe, recezenti navode tri potencijalna recezenta koje ne žele da recenziraju njihov rukopis, što će urednik/uređivački odbor ispoštovati.

U cilju otkrivanja plagijata koristi se softverski program iThenticate koji upoređuje rukopis za objavljivanje sa svim originalnim tekstovima koji su u njima dostupnim bazama podataka. Radovi moraju biti napisani na engleskom jeziku, sa rezimeima na srpskom i engleskom jeziku, a u prelaznom periodu, sve do septembra 2020. godine, na srpskom ili engleskom jeziku, sa rezimeima na srpskom i engleskom jeziku.

Svi domaći autori dužni su da plate Article Processing Charge za pokriće troškova jezičke, stručne i tehničke obrade rukopisa, u iznosu od 5.000 dinara po radu, a inostrani 100 evra po radu. Plaćanje ovog iznosa ne garantuje prihvatanje rukopisa za objavljivanje i ne utiče na ishod recenzije.

Radove objavljene u časopisu Zdrаvstvеnа zаštitа indeksiraju: Science Citation Index (SCI) i COBISS.SR – ID 3033858.